Deelnemende Fondsen

Bestemmingsfonds Zorg voor ouderen Thuis

Doelstelling

Het bestemmingsfonds ‘Zorg voor Ouderen Thuis’ stelt zich ten doel te bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het fonds ondersteunt innovatieve projecten die hiertoe een bijdrage leveren.

Lees meer over dit fonds

Coöperatiefonds Rabobank Zuid en Oost Twente

Doelstelling

Ons Coöperatiefonds bestaat uit twee componenten: sociaal maatschappelijk en economische vitaliteit. Het sociaal maatschappelijk fonds is gericht op aanvragen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en natuur. Het fonds economische vitaliteit steunt projecten die de economie in onze regio verbeteren.

Lees meer over dit fonds

Groothuis Fonds, Stichting

Doelstelling

Het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende instellingen.

Dit doel zal zoveel mogelijk in Twente gerealiseerd worden, waarbij de nadruk wordt gelegd op instellingen met een Rooms Katholiek karakter.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het doen van schenkingen.

Lees meer over dit fonds

Het Hoedemakerfonds (sinds 1814)

Doelstelling

Het Hoedemakerfonds ondersteunt behoeftigen in de gemeente Enschede en culturele projecten in de gemeente Enschede. Heeft uw Enschedese organisatie net dat ene duwtje in de rug nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning door het Hoedemakerfonds.

Lees meer over dit fonds

Houtmaat, Stichting De

Doelstelling

Het scheppen en in stand houden van en verlenen van financiële steun aan vormings-en recreatiemogelijkheden voor de jeugd in en buiten Hengelo (Overijssel).

Het verlenen van financiële steun aan andere projecten ten behoeve van de jeugd al dan niet in Hengelo (Ov).

Het verlenen van financiële steun aan culturele en maatschappelijke doelen in Twente.

Lees meer over dit fonds

IBN, Stichting

Doelstelling

De Stichting IBN (Interculturele Betrokkenheid Noaberschap) heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen.

Lees meer over dit fonds

Lokaal Fonds Hengelo

Doelstelling

Lokaal Fonds Hengelo heeft tot doel initiatieven financieel te ondersteunen die een algemeen maatschappelijk belang hebben. Lokaal Fonds Hengelo richt zich in het bijzonder op speciale doelgroepen, die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast richt Lokaal Fonds Hengelo zich ook op de Hengelose bevolking als geheel. Lokaal Fonds Hengelo wil als vliegwiel functioneren voor initiatieven, die een positieve ontwikkeling in Hengelo stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de mensen beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil Lokaal Fonds Hengelo ook een grotere betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen. Lokaal Fonds Hengelo is een lokaal fonds van en voor de Hengelose samenleving.

Lees meer over dit fonds

Projectenfonds Rabobank Rijssen-Enter

Doelstelling

Rabobank Rijssen-Enter heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijk, sociaal en cultureel welzijn voor de inwoners van het werkgebied van de bank (Rijssen, Enter, Notter en Zuna). Donaties worden toegekend aan unieke projecten en initiatieven die verenigingen of stichtingen structureel verder helpen. Elk jaar stort de bank € 50.000 van de winst in het Projectenfonds. Rabobank doneert vanuit dit fonds op vier momenten in het jaar. Op deze manier geven zij een deel van de winst terug aan de lokale samenleving.

Lees meer over dit fonds

Rabo ClubSupport

Doelstelling

Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Noord en West Twente bankieren en voldoen aan de gestelde criteria, kunnen zich aanmelden voor Rabo ClubSupport. De voorwaarden en criteria zijn te vinden op de website www.raboclubsupport.nl. Met Rabo ClubSupport stemmen leden van de bank op hun favoriete club. En elke stem is hierbij geld waard. In 2020 start de inschrijfperiode voor Rabo ClubSupport op 1 september.

Lees meer over dit fonds

Rabofonds Centraal Twente

Doelstelling

Door samen te werken en krachten te bundelen bereik je meer dan alleen. Dat is precies waar het in een coöperatie om draait en waar de Rabobank voor staat. Elk jaar draagt Rabobank Centraal Twente een deel van haar winst aan het Rabofonds Centraal Twente. Met dat geld steunen wij maatschappelijke projecten in onze regio.

Lees meer over dit fonds

Rabofonds Noord en West Twente

Doelstelling

Met het Rabofonds Noord en West Twente leveren we een financiële bijdrage aan projecten. Projecten die ervoor zorgen dat er activiteiten ontplooid worden om de welvaart en het welzijn te versterken in de lokale gemeenschap. Ieder jaar geven we op die manier een deel van onze winst terug aan de samenleving. We ondersteunen projecten die de omgeving sterker maken op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap, vitale woon- en leefomgeving en voeding.

Lees meer over dit fonds

Roggekamp/Peitsch Fonds Stichting

Doelstelling

Het ondersteunen van activiteiten die het belang van jeugdigen -die in de gemeente Almelo wonen of verblijven- ten goede komen, waaronder activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en vrijetijdsbesteding.

Lees meer over dit fonds

Stichting Jeugdfonds Almelo

Doelstelling

In Almelo leven circa 2400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Jeugdfonds Almelo wil deze kinderen mee laten doen!

Jeugdfonds Almelo is er voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te kunnen doen aan sport, cultuur en binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook kan er hulp geboden worden bij het organiseren van een onvergetelijk verjaardagsfeest.

Stichting Jeugdfonds Almelo bestaat uit Stichting Leergeld Almelo, Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo en Stichting Verjaardag in de Maak.

Lees meer over dit fonds

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo/Borne

Doelstelling

Het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet-draagkrachtige ouders om deel te nemen aan sport- en culturele activiteiten.

Lees meer over dit fonds

Stichting Pure Energie Fonds

Doelstelling

Het Pure Energie Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving in Nederland. Het is een onafhankelijke stichting met als doelstelling om duurzame projecten (in de breedste zin van het woord) te stimuleren en te helpen realiseren.

Lees meer over dit fonds

Stichting Small Support

Doelstelling

Het ondersteunen van binnen Nederland gevestigde rechtspersonen welke uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. Het bevorderen en ondersteunen
van belangen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied door organisaties gevestigd in Nederland.

Het werkgebied kan evenwel ook ergens anders ter wereld zijn. Voor nadere specificatie zie onze website.

Lees meer over dit fonds

Stichting Stimuleringsfonds Bornse Evenementen

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van door anderen te organiseren evenementen en activiteiten in de gemeente Borne op het gebied van de kunst, cultuur en cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

Het geven van bekendheid zowel in als buiten de regio aan de kenmerkende eigenschappen van Borne op die gebieden.

Lees meer over dit fonds

Twentse Noabers Fonds

Doelstelling

Het Twentse Noabers Fonds wil mensen met een goed idee voor hun stukje Twente verder helpen. Dat doen wij door kennis te delen en initiatieven zo nodig ook op weg te helpen met financiering.

Lees meer over dit fonds

Vredehof Donatie Fonds

Doelstelling

Het Vredehof Donatie Fonds helpt organisaties helpen. Het fonds verstrekt donaties, waarderingssubsidies of awards aan organisaties die zich bezig houden met de laatste levensfase en het overlijden van mensen. Jaarlijks wordt een maximaal te doneren bedrag vastgesteld waarvoor een beperkt aantal projecten of initiatieven in aanmerking komt. Het Vredehof Donatie Fonds beoordeelt jaarlijks wie voor een toekenning in aanmerking komt, aan de hand van een reglement en een ingevuld aanvraagformulier. Omdat Vredehof sterk geworteld is in Twente, worden ook voornamelijk Twentse initiatieven ondersteund.

Lees meer over dit fonds

Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra Stichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het algemeen welzijn van kleinere dan wel grotere groepen cliënten van De Twentse Zorgcentra, voor zover hierin niet op andere wijze kan worden voorzien en voorts al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lees meer over dit fonds

Willem Willink Stichting

Doelstelling

De Willem Willink Stichting heeft tot doel de bevordering van het algemeen sociaal-cultureel werk. Vandaag de dag richt de Willem Willink Stichting zich met name op initiatieven in Twente.

De kernwoorden: Techniek, Jeugd en Educatie zijn belangrijke aspecten voor toekenning van een bijdrage.

Lees meer over dit fonds