Deelnemende Fondsen

Coöperatiefonds Rabobank Twente Oost

Doelstelling

Het Coöperatiefonds van Rabobank Twente Oost heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijk, sociaal en cultureel welzijn voor de inwoners van het werkgebied van de bank (gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal). Donaties worden toegekend aan unieke projecten en initiatieven die verenigingen of stichtingen structureel verder helpen. De lokale betrokkenheid met de samenleving wordt met het fonds onderstreept.

Lees meer over dit fonds

Dokter Wittenberg Stichting

Doelstelling
De Dokter Wittenberg Stichting heeft als doel psychiatrische patiënten te ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De Stichting subsidieert projecten in Gelderland en Overijssel die aan dat doel bijdragen.
Lees meer over dit fonds

Elisabethfonds

Doelstelling

Mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie na een langdurige hospitalisatieperiode. Deze ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van een schenking of een renteloze lening.

Lees meer over dit fonds

Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo

Doelstelling

De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo heeft tot doel initiatieven financieel te ondersteunen die een algemeen maatschappelijk belang hebben. De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo richt zich in het bijzonder op speciale doelgroepen, die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast richt de Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo zich ook op de Hengelose bevolking als geheel. De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo wil als vliegwiel functioneren voor initiatieven, die een positieve ontwikkeling in Hengelo stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de mensen beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil de Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo ook een grotere betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen. De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo is een lokaal fonds van en voor de Hengelose samenleving.

Lees meer over dit fonds

Groothuis Fonds, Stichting

Doelstelling

Het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende instellingen.

Dit doel zal zoveel mogelijk in Hengelo(Overijssel) en Twente gerealiseerd worden, waarbij de nadruk wordt gelegd op instellingen met een Rooms Katholiek karakter.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het doen van schenkingen.

Lees meer over dit fonds

Houtmaat, Stichting De

Doelstelling

Het scheppen en in stand houden van en verlenen van financiële steun aan vormings-en recreatiemogelijkheden voor de jeugd in en buiten Hengelo (Overijssel).

Het verlenen van financiële steun aan andere projecten ten behoeve van de jeugd al dan niet in Hengelo (Ov).

Het verlenen van financiële steun aan culturele en maatschappelijke doelen in Twente.

Lees meer over dit fonds

IBN Roesjd, Stichting

Doelstelling

De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen.

Lees meer over dit fonds

Kroon-Oil Foundation

Doelstelling

Het bevorderen van de kwaliteit van de leer- en leefomgeving in Almelo en omstreken.

Lees meer over dit fonds

Projectenfonds Rabobank Rijssen-Enter

Doelstelling

Rabobank Rijssen-Enter heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijk, sociaal en cultureel welzijn voor de inwoners van het werkgebied van de bank (Rijssen, Enter, Notter en Zuna). Donaties worden toegekend aan unieke projecten en initiatieven die verenigingen of stichtingen structureel verder helpen. Elk jaar stort de bank € 50.000 van de winst in het Projectenfonds. Rabobank doneert vanuit dit fonds op vier momenten in het jaar. Op deze manier geven zij een deel van de winst terug aan de lokale samenleving.

Lees meer over dit fonds

Rabobank ClubKas Campagne Rabobank Noord en West Twente

Doelstelling

Vanaf 2017 organiseert Rabobank Noord en West Twente de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Noord en West Twente bankieren en voldoen aan de gestelde criteria, kunnen zich hiervoor aanmelden. De voorwaarden en criteria zijn te vinden op de website www.rabobank.nl/nwt. Met de Rabo Clubkascampagne verdelen de klanten (vanaf 12 jaar) van de bank het sponsorbedrag. In 2017 was het te verdelen sponsorbedrag maar liefst € 175.000,-. Niet de bank, maar de klanten bepalen hiermee welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. De Rabo Clubkas Campagne geeft clubs de mogelijkheid om zichzelf te promoten. De campagne is hét moment om uw clubhart te laten zien en campagne te voeren! Want iedere stem is geld waard!

Lees meer over dit fonds

Rabofonds Centraal Twente

Doelstelling

Door samen te werken en krachten te bundelen bereik je meer dan alleen. Dat is precies waar het in een coöperatie om draait en waar de Rabobank voor staat. Elk jaar draagt Rabobank Centraal Twente een deel van haar winst aan het Rabofonds Centraal Twente. Met dat geld steunen wij maatschappelijke projecten in onze regio.

Lees meer over dit fonds

Rabofonds Noord en West Twente

Doelstelling

Met het Rabofonds Noord en West Twente leveren we een financiële bijdrage aan projecten. Projecten die ervoor zorgen dat er activiteiten ontplooid worden om de welvaart en het welzijn te versterken in de lokale gemeenschap. Ieder jaar geven we op die manier een deel van onze winst terug aan de samenleving. We ondersteunen projecten die de omgeving sterker maken op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap, vitale woon- en leefomgeving en voeding.

Lees meer over dit fonds

Roggekamp/Peitsch Fonds Stichting

Doelstelling

Het ondersteunen van activiteiten die het belang van jeugdigen -die in de gemeente Almelo wonen of verblijven- ten goede komen, waaronder activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en vrijetijdsbesteding.

Lees meer over dit fonds

Stimuleringsfonds Rabobank Enschede-Haaksbergen

Doelstelling

Ons Stimuleringsfonds bestaat uit twee componenten: sociaal maatschappelijk en economische vitaliteit. Het sociaal maatschappelijk fonds is gericht op aanvragen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en natuur. Het fonds economische vitaliteit steunt projecten die de economie in onze regio verbeteren.

Lees meer over dit fonds

Vredehof Donatie Fonds

Doelstelling

Het Vredehof Donatie Fonds helpt organisaties helpen. Het fonds verstrekt donaties, waarderingssubsidies of awards aan organisaties die zich bezig houden met de laatste levensfase en het overlijden van mensen. Jaarlijks wordt een maximaal te doneren bedrag vastgesteld waarvoor een beperkt aantal projecten of initiatieven in aanmerking komt. Het Vredehof Donatie Fonds beoordeelt jaarlijks wie voor een toekenning in aanmerking komt, aan de hand van een reglement en een ingevuld aanvraagformulier. Omdat Vredehof sterk geworteld is in Twente, worden ook voornamelijk Twentse initiatieven ondersteund.

Lees meer over dit fonds

Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra Stichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het algemeen welzijn van kleinere dan wel grotere groepen cliënten van De Twentse Zorgcentra, voor zover hierin niet op andere wijze kan worden voorzien en voorts al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lees meer over dit fonds

Willem Willink Stichting

Doelstelling

De Willem Willink Stichting heeft tot doel de bevordering van het algemeen sociaal-cultureel werk. Vandaag de dag richt de Willem Willinkstichting zich met name op initiatieven in Hengelo (O) en directe omgeving.

De kernwoorden: educatie, techniek, geschiedenis, jeugd en cultuur zijn belangrijke aspecten voor toekenning van een bijdrage.

Lees meer over dit fonds